0
Nie masz produktów w koszyku.

0

Sklep z materiałami wykończenia wnętrz | Infolinia: 727-011-707

Regulamin


R E G U L A M I N   S K L E P U   I N T E R N E T O W E G O

MERSI.PL

 

MERSIPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stojadłach jest właścicielem i administratorem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.mersi.pl


zwanym dalej Sprzedawcą


 

Dane identyfikujące Sprzedawcę:

MERSIPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Stojadła, ul. Kołbielska 55

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000542633

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 8222349291

REGON: 360746019

 

Tel.: 727 011 707

e-mail: biuro@mersi.pl

 

RACHUNEK BANKOWY: 
Bank Pekao S.A. Nr rachunku:
07 1240 2702 1111 0010 6163 7114

 

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. MERSIPL Sp. z o.o. z siedzibą w Stojadłach dokonuje sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet na podstawie zamówień składanych bezpośrednio w sklepie.

 2. Definicje:

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.

Klient – zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.

Sprzedawca – MERSIPL spółka z ogranioczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stojadłach, ul. Kołbielska 55, 05-300 Mińsk Mazowiecki wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000542633, NIP 8222349291 REGON 360746019


Kupujący - Klient.

Użytkownik – Klient korzystający ze sklepu internetowego.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: mersi.pl

Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym.

Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym.

Koszyk – elektroniczna sposób magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włączenie.


Produkt - minimalna i niepodzielna ilość produktu jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka), która może być sprzedawana za pośrednictwem sklepu internetowego .

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,  jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanie informacji w niezmienionej postaci.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Kanały komunikacji – określone formy składania zamówienia na odległość.


Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży.

Formularz zamówienia – znajdujący się w Sklepie system techniczny pozwalający na złożenie zamówienia przez Klienta przez wypełnienie odpowiednich pól formularza bez konieczności dokonywania rejestracji w Sklepie.

Informacja – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych cech oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej mersi.pl

Forma płatności – sposób zapłaty za zamówiony produkt, wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia oferowane przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej mersi.pl

Forma dostawy – sposób dostarczenie zamówionego produktu, wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej mersi.pl

Dokument sprzedaży – faktura VAT, paragon.

Wydanie Produktu – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony produkt zakupiony przez Kupującego.

Odbiór Produktu – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba odbiera produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.

System informatyczny – elektroniczny sposób transmisji danych.

Wada – wada prawna lub wada fizyczna produktu.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.

Załącznik – załączone do niniejszego Regulaminu:

 1. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, pouczenie o odstąpieniu od umowy,

 2. wzór formularza odstąpienia od umowy

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.mersi.pl, którego właścicielem, administratorem i prowadzącym jest spółka MERSIPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbieli – szczegółowe dane wskazane są powyżej.

 2. Sprzedaż odbywa się według regulaminu. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Złożenie zamówienia w sposób określony w regulaminie oznacza akceptację zasad sprzedaży oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, m.in. informacje lub ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.).

 4. MERSIPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 5. Rzeczywisty wygląd towaru na stronie sklepu mersi.pl może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Wynika to z ograniczeń technicznych związanych z wizualizacją towarów i ich umieszczeniem na stronie internetowej.

 6. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie rejestrowania w systemie i w trakcie składania zamówienia oraz do ich bieżącej aktualizacji, w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

 7. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -17 pod numerem telefonu  727 011 707. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę – mail: biuro@mersi.pl

 8. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 9. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców, który znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2007.171.1206 ze zm.) – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206

 10. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna ze zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.),

 2. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827.),

 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.),

 4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 r.144.1204 ze zm)

 5. ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.nr 171, poz. 1206 oraz z 2014r. poz. 827).

 6. inne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.

13.1. O ile okazałoby się, iż nastąpiła niezgodność Regulaminu z powyższymi przepisami, to pierwszeństwo mają te przepisy, w zakresie w jakim są korzystniejsze dla konsumenta.

 1. Konsumentowi przysługuje prawo w sytuacji sporu ze Sprzedawcą załatwienia sprawy polubownie w szczególności  poprzez:

 1. mediację

 2. zwrócenie się do Rzecznika Praw Konsumentów.

14.1. O ile powyższe nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób polubowny, to sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Mersipl sp. z o.o. w Stojadłach.

§2

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych.

 4. Po zalogowania się na swoje Konto Klient ma możliwość śledzenia swoich zamówień, dokonywania zmian swojego hasła podanego przy rejestracji,  zmian adresu mailowego

 5. Klient może usunąć nieodpłatnie swoje konto.

 

§3

OFERTA

 1. Prezentowane produkty są fabrycznie nowe, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta.

 2. Ceny za oferowane produkty wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych towarów. Zmiany nie dotyczą umów już zawartych. W zależności od dostępności towarów zastrzega sobie również prawo do usuwania i dodawania prezentowanych towarów.

 4. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w kosztach dostaw.

 

§4

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie przez 24 godziny na dobę poprzez system składania zamówień. Każde zamówienie określa asortyment, ilość, cenę, miejsce dostawy oraz dane teleadresowe Klienta.

 2. Zamówienie złożone przez Klienta traktowane jest jako oferta zawarcia umowy sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany w terminie 48 godzin.

 3. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu. W razie braku danego produktu, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

 5. W przypadku produktów na specjalne zamówienie, Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie i drogą mailową o warunkach sprzedaży oraz fakcie, iż towar jest dostępny na specjalne zamówienie. Przy zamówieniach towarów na specjalne zamówienie, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości ustalanej indywidualnie.

 6. W uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca może odmówić realizacji potwierdzonego zamówienia.

 7. Wpłaty dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu nie mają charakteru zadatku.

 8. łożenie zamówienia przez Przedsiębiorcę równoznaczne jest z zapoznaniem i akceptacją regulaminu sklepu.

  §5

  DOSTAWY

  1. Dostawy towarów realizowane są na terenie obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Dostawy realizowane są za pomocą firm kurierskich, na adres zamieszczony w formularzu zamówienia, w uzgodnionym terminie. Klient może wybrać sam formę dostawy inną niż proponowaną przez sklep, jednakże wówczas ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę od momentu wydania produktu przez Sprzedawcę przechodzi na Klienta.

  3. Koszty dostawy pokrywa Klient, według cen określonych w cenniku transportu. Zmiana warunków dostawy, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża Klienta. W przypadku towarów o niestandardowych wymiarach koszt transportu będzie ustalany indywidualnie.

  4. Termin i miejsce dostawy, ustalany jest bezpośrednio z Klientem. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym przez strony, miejscu i czasie.

  5. Odbiór przesyłki Klient potwierdza na liście przewozowym. Z tą chwilą na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

  6. Odbierając towar Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem Klient zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera Protokołu Szkody. Sprawdzenie przesyłki jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń.

  7. Rozładunku towaru Klient dokonuje we własnym zakresie.

  8. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki. Klient obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą lub firmą kurierską. Koszty ponownej dostawy ponosi Klient.

§ 6.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:

a) jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a.a) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części,

a.b) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego produktu.

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

a) oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

b) Do zachowanie terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.1. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną:

a) przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do regulaminu,

b) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sprzedawcy

3.2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sposób o którym mowa w postanowieniu 3.1.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za nie zawartą.

4.1. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu.

5.1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument ponosi koszty odsłania produktu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów:

a) jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

8.1. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed terminem do odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.§7.

WARUNKI GWARANCJI, ZWROTY I REKLAMACJE

1. Przedsiębiorca może skorzystać z 1 roku rękojmi za wady fizyczne zakupionego w sklepie produktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2. Przedsiębiorca, który korzysta z gwarancji problemy techniczne zgłasza do autoryzowanych serwisów producentów i dystrybutorów. Adresy autoryzowanych serwisów są wskazane w kartach gwarancyjnych.

3. Przedsiębiorca w okresie gwarancji w celu dokonania naprawy może bezpośrednio przekazać produkt do autoryzowanego serwisu wskazanego w karcie gwarancyjnej.

4. Przesyłanie produktu do autoryzowanych  serwisów wskazanych w karcie gwarancyjnej jak i do sklepu następuje na koszt Przedsiębiorcy. Autoryzowany serwis ani Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłączona jest wobec Przedsiębiorców.

6. Gwarancja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty doręczenia produktu, a gdyby nie było to możliwe Sprzedawca poinformuje Przedsiębiorcę w ww. terminie kiedy gwarancja zostanie rozpatrzona.

7. Gwarancją nie są objęte produkty  w szczególności: nieodpowiednio przechowywane, użytkowane, uszkodzone mechanicznie, przerabiane.

8. Konsument może skorzystać z prawa rękojmi, o ile wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania konsumentowi produktu.

9. Jeżeli produkt ma wadę, to konsument może żądać od Sprzedawcy:

a) obniżenia ceny,

b) usunięcia wady,

c) wymiany na wolny od wad,

d) odstąpić od umowy, jeżeli wada jest istotna.

10. Konsumenta, który chce skorzystać z prawa rękojmi prosimy uprzejmie o wcześniejszy kontakt  telefoniczny: tel. 727-011-707, lub mailowy: biuro@mersi.pl

10.1. O ile Sprzedawca w terminie 14 dni nie ustosunkuje się do reklamacji , to reklamacje uznaje za uzasadnioną.

11. Konsument dostarcza produkt na koszt Sprzedawcy na adres uzgodniony wraz ze spredającym, jak określa punkt 10.

 

 

§8.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Konsument składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności.

 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego MERSI.PL i dostępna jest pod linkiem: https://mersi.pl/privacy-policy-cookie-restriction-mode

 

§9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MERSIPL Sp z o.o. z siedzibą w Kołbieli. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są   realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu mersi.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

  1. Treść Regulaminu Sklepu, logo, Sprzedawcy, fotografie i opisy produktów zamieszczone na stronie Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.1994.24.83 ze zm. Sprzedawca nie wyraża zgody w szczególności na ich przetwarzanie, przerabiane, powielanie, chyba że sam wyrazi na to zgodę.

  2. Wzór odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

  3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby MERSIPL Sp. z o.o. w Stojadłach.